Hoofdstuk I. Algemene voorwaarden

Ga naar hoofdstuk II AVG

Bij gebruik van AandelenKadaster.nl gelden de volgende algemene voorwaarden:

 

Artikel 1.

Definities.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– Aanvullende Voorwaarden:

de per Actie eventueel geldende aanvullende voorwaarden die alsdan bij/ rondom de
betreffende Actie zullen worden gepubliceerd/kenbaar gemaakt;

– Actie: elke door AandelenKadaster te organiseren campagne, promotie, prijsvraag en andersoortige actie;

– Actievoorwaarden:

de algemene voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden tezamen;

– AVG:   Algemene Verordening Gegevensbescherming

– C.B.S.:

Centraal Bureau voor de Statistiek te Den Haag;

– Debiteur:

een andere (rechts)persoon dan de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap op wiens
naam op verzoek van de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap een van AandelenKadaster
uitgaande factuur wordt gezet;

– Documenten:

de bijlagen bij een e-mail die de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap vanaf het
E-mailadres aan AandelenKadaster zendt of uploadt;

– E-mailadres:

het e-mailadres dat de Professionele Beroepsbeoefenaar of de Gebruiker bij zijn registratie op de Website invult in het veld
“e-mailadres gebruiker” en zoals dat e-mailadres daarna eventueel van tijd tot tijd door de Professionele Beroepsbeoefenaar, de
Gebruiker respectievelijk de Vennootschap wordt gewijzigd;

– Gebruiker:

degene die (i) zich via de Website heeft aangemeld; en (ii) een login-naam en wachtwoord
heeft toegewezen gekregen, teneinde één of meerdere Registers op de Website te kunnen
laten aanmaken en inzien en dat/die Register(s) of één of meer uittreksels daarvan te kunnen
uitprinten;

– Gebruiksrecht:

het recht als bedoeld in artikel 4 lid 1 van deze algemene voorwaarden;

– Mutatie:

elke eerste inschrijving van de gegevens van de Vennootschap, elke eerste inschrijving van de gegevens van het kapitaal van de Vennootschap, elke wijziging in de gegevens van de Vennootschap, elke wijziging in de gegevens van het kapitaal van de Vennootschap, elke
inschrijving van een nieuwe aandeelhouder, pandhouder, vruchtgebruiker, certificaathouder,
beslaglegger, bestuursopdrachtnemer, elke wijziging in de naam van een aandeelhouder,
pandhouder, vruchtgebruiker, certificaathouder, beslaglegger, bestuursopdrachtnemer, elke
wijziging in het adres van een aandeelhouder, pandhouder, vruchtgebruiker,
certificaathouder, beslaglegger, bestuursopdrachtnemer, elke wijziging in het door een
aandeelhouder gehouden aantal aandelen, elke wijziging in de soort van de door een
aandeelhouder gehouden aandelen, elke wijziging in het op een aandeel gestorte bedrag,
elke wijziging in het door een certificaathouder gehouden aantal certificaten, elke wijziging in
de soort van de door een certificaathouder gehouden certificaten, elke wijziging in het aantal
aandelen casu quo certificaten waarop een pandhouder een pandrecht heeft, elke wijziging
in het aantal aandelen casu quo certificaten waarop een vruchtgebruiker een vruchtgebruik
heeft, elke aantekening bij de aandelen van een aandeelhouder omtrent een op één of meer
van die aandelen gevestigd pandrecht of vruchtgebruik of op één of meer van die aandelen
gelegd beslag of omtrent een met betrekking tot één of meer van die aandelen geldende
bestuursregeling, elke aantekening bij de certificaten van een certificaathouder omtrent een
op één of meer van die certificaten gevestigd pandrecht of vruchtgebruik of op één of meer
van die certificaten gelegd beslag of omtrent een met betrekking tot één of meer van die
certificaten geldende bestuursregeling, elke aantekening bij de aandelen van een
aandeelhouder omtrent het tenietgaan van een op één of meer van die aandelen gevestigd
pandrecht of vruchtgebruik of omtrent de doorhaling van een op één of meer van die
aandelen gelegd beslag, elke andere aantekening bij één of meer van de door een
aandeelhouder gehouden aandelen, elke aantekening bij de certificaten van een
certificaathouder omtrent het tenietgaan van een op één of meer van die certificaten
gevestigd pandrecht of vruchtgebruik of omtrent de doorhaling van een op één of meer van
die certificaten gelegd beslag, elke andere aantekening bij één of meer van de door een
certificaathouder gehouden certificaten, alsmede alle andere niet met name genoemde
wijzigingen die tot een wijziging van de gegevens in het Register leiden;

– Niet Uitvoerbare Mutatie:

het voorbereiden van een Mutatie, waarvan bij de poging om de Mutatie uit te voeren blijkt,
dat de betreffende Mutatie om welke reden dan ook niet kan worden uitgevoerd, tenzij de
reden kan worden toegerekend aan AandelenKadaster;

– Mutatiebedrag:

het bedrag dat de Vennootschap per het definitief maken van een Mutatie aan AandelenKadaster verschuldigd is, indien en voor
zover het aantal door de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap aangevraagde definitief maken van Mutaties
in een kalenderjaar het aantal gratis definitief maken van Mutaties in het betreffende Pakket overschrijdt;

– Overmacht:

iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die AandelenKadaster of de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker
respectievelijk de Vennootschap niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan
de schuld van AandelenKadaster of de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap, noch krachtens
de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van AandelenKadaster
of de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap komt, alsmede in ieder geval de
omstandigheid dat internet niet toegankelijk is, de Website overbelast is, de dataopslag
en/of de Website wordt/worden gehackt en/of ontoegankelijk wordt/worden gemaakt;

– Pakket:

elk abonnement zoals dat van tijd tot tijd door AandelenKadaster op de Website aan de markt wordt
aangeboden;

– Professionele Beroepsbeoefenaar:

iedere notaris, kandidaat-notaris, notarieel medewerker, belastingadviseur, advocaat,
accountant en assistent-accountant die (i) zich via de Website heeft aangemeld, (ii) een login-
naam en wachtwoord heeft toegewezen gekregen en (iii) voor zijn cliënten één of meer BV /
NV accounts aanmaakt en de betreffende cliënt uitnodigt om de betreffende BV / NV
account(s) te activeren alsmede iedere andere persoon die (i) zich via de Website heeft
aangemeld, (ii) een login-naam en wachtwoord heeft toegewezen gekregen en (iii) voor zijn
cliënten één of meer BV / NV accounts aanmaakt en de betreffende cliënt(en) uitnodigt om
de betreffende BV / NV account(s) te activeren;

– Register:

het digitale register van aandeelhouders;

– Schriftelijk:

bij brief, fax of e mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel
wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit
van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

– Speciale Verrichting:

ieder gedeelte van twaalf (12) minuten van een telefoongesprek, waarin AandelenKadaster aan de Professionele Beroepsbeoefenaar, de
Gebruiker respectievelijk de Vennootschap uitleg geeft omtrent het aanbrengen van
Mutaties en het plegen van Verrichtingen;

– AandelenKadaster:

de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stock-Dock B.V., gevestigd te
Rotterdam, dan wel haar rechtsopvolger;

– Vennootschap:

de vennootschap, waarvoor het Register wordt bijgehouden;

– Verrichting:

het uploaden van een Document, het koppelen van een Document aan een in het Register
opgenomen (rechts)handeling, het per post retourneren van originele Documenten, alsmede
het door AandelenKadaster verstrekken aan de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap dan wel
aan een door de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap aangewezen derde dan wel aan
een professionele beroepsbeoefenaar van een PDF-uittreksel uit het Register dan wel een PDF-exemplaar van het
gehele Register, alsmede elke handeling, niet zijnde een Mutatie, op instructie van de Professionele Beroepsbeoefenaar, de
Gebruiker respectievelijk de Vennootschap te verrichten door AandelenKadaster;

– Verrichtingbedrag:

het bedrag dat de Professionele Beroepsbeoefenaar respectievelijk e Vennootschap per Verrichting en per Speciale Verrichting aan AandelenKadaster
verschuldigd is, indien en voor zover het aantal door de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker respectievelijk de
Vennootschap aangevraagde Verrichtingen en/of het aantal Speciale Verrichtingen in een
kalenderjaar het aantal gratis Verrichtingen en Speciale Verrichtingen in het betreffende
Pakket overschrijdt;

– Website:

www.AandelenKadaster.nl of enige andere door AandelenKadaster gebruikte URL.

Artikel 2.

Login, overeenkomst.

 1. Toegang tot de Website wordt verleend op basis van een login-naam (die moet bestaan uit het e-mailadres van de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar), een wachtwoord en een two factor authenticatie (2fa). De Gebruiker respectievelijk de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar is zelf verantwoordelijk voor het beschermen van login-naam en wachtwoord en voor zijn beslissing deze met anderen te delen. De Vennootschap is aansprakelijk voor de jaarlijkse kosten, die de Vennootschap aan AandelenKadaster verschuldigd is met ingang van de datum waarop de hierna in lid 3 bedoelde overeenkomst tussen AandelenKadaster en de Vennootschap tot stand is gekomen.De Professionele Beroepsbeoefenaar is aansprakelijk voor de kosten van aanmaak van de eerste versie van het Register als bedoeld in artikel 13 lid 2 en als die door AandelenKadaster worden vastgeteld: voor de jaarlijkse kosten.
 2. De Professionele Beroepsbeoefenaar respectievelijk de Gebruiker verkrijgt toegang tot de Website nadat hij zich heeft aangemeld en de aanmeldingsprocedure heeft doorlopen, waarmee de overeenkomst tussen de Professionele Beroepsbeoefenaar respectievelijk de Gebruiker en AandelenKadaster tot stand komt en deze algemene voorwaarden voor hem gelden. 
 3. De overeenkomst tussen AandelenKadaster en de Vennootschap, en daarmee tevens het Gebruiksrecht, komen tot stand door het aanmaken van een BV / NV account op de Website respectievelijk door het activeren van een BV / NV account, die is aangemaakt door een Professionele Beroepsbeoefenaar. Doordat de Gebruiker de Vennootschap registreert op de Website, aanvaardt de Gebruiker deze algemene voorwaarden voor zich en mede namens de Vennootschap en - indien van toepassing - verleent de Vennootschap namens zich zelf dan wel namens de Debiteur aan AandelenKadaster machtiging tot automatische incasso als bedoeld in artikel 13 van deze algemene voorwaarden.
 4. De overeenkomst tussen AandelenKadaster en de Professionele Beroepsbeoefenaar komt tot stand doordat de Professionele Beroepsbeoefenaar een notaris-account aanmaakt, waarmee deze algemene voorwaarden voor hem gelden.
 5. De Gebruiker staat er jegens AandelenKadaster voor in dat de Gebruiker elke Vennootschap, die is gekoppeld aan de account van de Gebruiker, mag verbinden.
 6. AandelenKadaster is niet aansprakelijk voor schade die de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap mocht lijden, indien de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap verzuimt het E-mailadres te wijzigen in een ander e-mailadres.
 7. AandelenKadaster is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een BV / NV account of notaris-account te weigeren, onder andere door de BV / NV account of notaris-account uit haar database te verwijderen. Als daar sprake van is, en er data in de digitale kluis verbonden aan deze BV/NV-account zijn opgeslagen, is AandelenKadaster gehouden reeds ingevoerde data over te dragen op dezelfde wijze als is opgenomen in artikel 22 lid 1.

Artikel 3.

Aanmaken Register.

 1. De Professionele Beroepsbeoefenaar is verantwoordelijk voor het aanmaken en muteren van een Register.

Artikel 4.

Gebruiksrecht.

 1. Het Gebruiksrecht omvat de navolgende handelingen, die uitsluitend mogen worden verricht binnen de beperkingen van deze algemene voorwaarden:
  1. het inzien van aangemaakte Registers;
  2. het uitprinten van (uittreksels uit) aangemaakte Registers;
  3. het uploaden van Documenten;
  4. indien het Pakket dat toelaat, het zelf muteren van de gegevens van het Register en het koppelen van Documenten;
  5. het definitief maken van door AandelenKadaster in het Register aangebrachte Mutaties;
  6. het aan derden toekennen van het recht om een of meer van de in dit lid 1 genoemde handelingen te verrichten.
 2. AandelenKadaster zal de data die worden geüpload of worden ingevoerd, opslaan op een eigen server of op een server van een dataopslagbedrijf. AandelenKadaster zal bij haar selectie van de wijze van dataopslag en de partijen die zij daarvoor inschakelt, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. AandelenKadaster zal de data beschermen met een inlognaam en een wachtwoord en/ of een verificatie via email/sms of op andere wijze.
 3. De Gebruiker respectievelijk de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar is gehouden de Website prudent te gebruiken en dient te zorgen voor een goede beveiliging, waaronder het hebben van goede firewalls en virusscanners, van de omgeving van waaruit de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar de Website benadert.
 4. Indien de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap aan derden het recht toekent om een of meer van de in lid genoemde handelingen te verrichten, blijft de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap jegens AandelenKadaster volledig verantwoordelijk voor een eventueel onjuiste uitoefening van het Gebruiksrecht door de betreffende derden.
 5. Het recht van de Professionele Beroepsbeoefenaar, dat tot stand komt als omschreven in artikel 2 lid 4 omvat de navolgende handelingen, die uitsluitend mogen worden verricht binnen de beperkingen van deze algemene voorwaarden:
  1. het aanmaken, muteren en inzien van aangemaakte Registers;
  2. het uitprinten van (uittreksels uit) aangemaakte Registers;
  3. het uploaden van Documenten;
  4. het zelf muteren van de gegevens van het Register en het koppelen van Documenten;
  5. het aan derden toekennen van het recht om een of meer van de in dit lid genoemde handelingen te verrichten.
 6. Indien de Professionele Beroepsbeoefenaar aan derden het recht toekent om een of meer van de in lid 5 van dit artikel genoemde handelingen te verrichten blijft de Professionele Beroepsbeoefenaar jegens AandelenKadaster volledig verantwoordelijk voor een eventueel onjuiste uitoefening van het Gebruiksrecht door de betreffende derden.
 7. Voor het geval dat de Professionele Beroepsbeoefenaar op wettige wijze wordt opgevolgd door een ambtsopvolger, verleent de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap hierbij bij voorbaat medewerking als bedoeld in artkel 6:159 juncto 6:156 Burgerlijk Wetboek zodat de rechtsverhouding onder deze algemene voorwaarden door de ambtsopvolger kan worden voortgezet.

Artikel 5.

Aanbrengen van Mutaties en definitief maken van Mutaties. Vrijwaring.

 1. Het aanbrengen van Mutaties zal uitsluitend geschieden door Professionele Beroepsbeoefenaar op eigen initiatief of op initiatief van de Gebruiker en/of de Vennootschap.
 2. De Professionele Beroepsbeoefenaar - voor wat betreft aanbrengen van Mutaties waar hij geen professionele bemoeienis uit hoofde van opdracht mee heeft (bijvoorbeeld een adreswijziging of vervreemding van certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden) -  handelt uitsluitend als opdrachtnemer en verlengstuk van het de Gebruikers en/of Vennootschap (en valt er daardoor tussen uit) en heeft als zodanig geen enkele onderzoekplicht naar de (rechts-)geldigheid van de Mutatie en is gehouden die Mutatie rauwelijks in het register van aandeelhouders aan te brengen. 
 3. De Vennootschap kan dan vervolgens de aangebrachte Mutaties definitief maken door te klikken op de knop Definitief Maken, en zodoende het Register digitaal te ondertekenen.
 4. Door te klikken op de knop Definitief Maken worden alle Mutaties, ook de in het verleden aangebrachte Mutaties die nog niet eerder definitief zijn gemaakt, definitief gemaakt.
 5. Gebruiker, handelende voor zich en als vertegenwoordiger van de Vennootschap vrijwaren, ieder voor zich de Professionele Beroepsbeoefenaar voor: a) alle aanspraken, ongeacht de aard en het forum of instantie waar deze worden ingediend of ingesteld, voortvloeiende uit Mutaties en Verrichtingen als bedoeld in artikel 5 lid 2 van deze voorwaarden; en b) alle schade die de Professionele Beroepsbeoefenaar uit dien hoofde lijdt.

Artikel 6.

Niet Uitvoerbare Mutaties.

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt een Niet Uitvoerbare Mutatie geacht een Mutatie te zijn en telt zij mee voor het bepaalde in artikel 13.

Artikel 7.

Uploaden en/of koppelen van Documenten.

 1. Het uploaden van Documenten kan geschieden zowel door de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap, respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar.
 2. Het koppelen van Documenten aan Mutaties kan uitsluitend geschieden door de Professionele Beroepsbeoefenaar.
 3. Indien één of meer Documenten, dit ter uitsluitende beoordeling van AandelenKadaster, om welke reden dan ook schadelijk zouden kunnen zijn voor of schade zouden kunnen toebrengen aan de Website, heeft AandelenKadaster het recht het verzoek om de betreffende Documenten te uploaden te weigeren, zonder een uitleg daaromtrent aan de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap verschuldigd te zijn.
 4. Indien de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap één of meer Documenten, heeft geüpload, die om welke reden dan ook hetzij direct hetzij later schade toebrengen aan de Website, is de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap aansprakelijk jegens AandelenKadaster voor die schade.
 5. Indien een ander dan de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap één of meer Documenten heeft geüpload, dan wel indien AandelenKadaster op verzoek van een ander dan de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap één of meer Documenten heeft geüpload, die om welke reden dan ook hetzij (in)direct hetzij later schade toebrengen aan de Website, is AandelenKadaster jegens de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap niet aansprakelijk voor de schade die de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap daardoor eventueel mocht lijden.

Artikel 8.

Verrichtingen.

 1. Het plegen van Verrichtingen door AandelenKadaster zal uitsluitend geschieden op verzoek van de Professionele Beroepsbeoefenaar. Verzoeken tot het plegen van verrichtingen afkomstig van de Gebruiker en/of de Vennootschap neemt AandelenKadaster niet in behandeling.

Artikel 9.

Pakketten.

Op de Website staat steeds vermeld welke Pakketten AandelenKadaster aan de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap aanbiedt.

Artikel 10.

Vervallen

Artikel 11.

Vervallen

Artikel 12.

Vervallen

Artikel 13.

Kosten, facturering en betaling.

 1. De prijzen en tarieven worden op de Website steeds vermeld.
 2. De administratiekosten, waaronder begrepen de eerste versie van het Register (in de vorm van een PDF) worden bij de Professionele Beroepsbeoefenaar in rekening gebracht bij de aanmaak van een BV / NV account.
 3. Het tarief voor het aanhouden van een Register en het aanbrengen van Mutaties wordt bij de Vennootschap of de Debiteur in rekening gebracht. 
 4. De prijzen zullen telkens jaarlijks zodanig wijzigen als overeenkomt met de wijziging gedurende bedoelde periode van het door het C.B.S. te publiceren consumentenprijsindexcijfer voor werknemersgezinnen, op basis tweeduizend zes is honderd (2006=100), met dien verstande dat het bedrag niet naar beneden zal worden aangepast. De wijziging zal worden berekend door het bedrag, zoals dat telkens bij het begin van elk jaar groot is, te vermenigvuldigen met een breuk, waarvan de teller wordt gevormd door het bedoelde consumentenprijsindexcijfer dat werd gepubliceerd voor de maand waarin bedoelde periode van één jaar eindigt of – bij het ontbreken van die publicatie – voor de laatst voorafgaande maand ten aanzien waarvan de publicatie wel is geschied en de noemer door het bedoelde consumentenprijsindexcijfer dat werd gepubliceerd voor de bij de aanvang van bedoelde jaarlijkse periode lopende maand.Mocht het C.B.S. inmiddels zijn overgegaan tot publicatie van consumentenprijsindexcijfers voor werknemersgezinnen op meer recente tijdbasis, dan zullen de cijfers van de nieuwe reeks in aanmerking worden genomen, zo nodig na koppeling aan de cijfers van voorafgaande reeksen. De wijze van koppeling zal geschieden in overleg met het C.B.S.
 5. Als de Professionele Beroepsbeoefenaar een BV / NV account heeft aangemaakt, zal AandelenKadaster aan het begin van de maand die volgt op de maand waarin de account werd aangemaakt een (verzamel)factuur waarin de betreffende BV / NV account voorkomt, toezenden aan de Professionele Beroepsbeoefenaar. AandelenKadaster zendt deze factuur aan het E-mailadres. Het bedrag van de factuur zal gelijk zijn aan de som van (i) het aantal aangemaakte BV / NV accounts en (ii) de over dit bedrag verschuldigde omzetbelasting. Het saldo van de factuur zal AandelenKadaster via Ideal incasseren of via automatische incasso.
 6. De Professionele Beroepsbeoefenaar verzendt een uitnodiging tot het downloaden van een PDF van het Register aan de Vennootschap en nodigt daarmee de Vennootschap automatisch uit om de BV / NV account in AandelenKadaster te activeren. Als de Vennootschap de BV / NV account activeert, zal AandelenKadaster zo spoedig mogelijk een factuur toezenden aan de Vennootschap dan wel de Debiteur. AandelenKadaster zendt deze factuur aan het E-mailadres. Het bedrag van de factuur zal gelijk zijn aan (i) het bedrag van de abonnementskosten per jaar en (ii) de over dit bedrag verschuldigde omzetbelasting. Het saldo van de factuur zal AandelenKadaster via Ideal of via automatische incasso incasseren. In het tweede jaar en in de daarop volgende kalenderjaren van de overeenkomst tussen de Vennootschap en AandelenKadaster zal AandelenKadaster steeds na een jaar aan de Vennootschap dan wel de Debiteur een factuur zenden voor het door de Vennootschap voor het betreffende kalenderjaar verschuldigde abonnementsbedrag, vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting. AandelenKadaster zendt deze facturen aan het E-mailadres.
 7. Na de inwilliging van een verzoek van de Professionele Beroepsbeoefenaar tot support of hulp, zal AandelenKadaster, nadat AandelenKadaster de Professionele Beroepsbeoefenaar heeft gewaarschuwd dat zij kosten voor het support in rekening zal brengen en de de Professionele Beroepsbeoefenaar daarmee mondeling heeft ingestemd (door de hulpvraag te persisteren), zal AandelenKadaster aan het begin van de maand die volgt op de maand waarin de hulpvraag werd gesteld een (verzamel)factuur waarin de betreffende hulpvraag voorkomt, toezenden aan de Professionele Beroepsbeoefenaar. AandelenKadaster zendt deze factuur aan het E-mailadres. Het bedrag van de factuur zal gelijk zijn aan de som van (i) het aantal gestelde hulpvragen (ii) vermenigvuldigd met het Verrichtingbedrag en (iii) de over dit bedrag verschuldigde omzetbelasting. Het saldo van de factuur zal AandelenKadaster via Ideal of automatische incasso incasseren. 
 8. Als er voor de hulpvraag van de Professionele Beroepsbeoefenaar als bedoeld in lid 7 geen FAQ is waarin het antwoord wordt gegeven, zal Aandelenkadater geen Verrichtingbedrag in rekening brengen.
 9. Na de inwilliging van een verzoek van de Professionele Beroepsbeoefenaar tot het aanbrengen van Mutaties of het uitvoeren van Verrichtingen of Speciale Verrichtingen, zal AandelenKadaster, nadat AandelenKadaster de Professionele Beroepsbeoefenaar heeft gewaarschuwd dat zij kosten voor het support in rekening zal brengen en de Professionele Beroepsbeoefenaar daarmee mondeling heeft ingestemd door de hulpvraag te persisteren, zal AandelenKadaster aan het begin van de maand die volgt op de maand waarin de hulpvraag werd gesteld een (verzamel)factuur waarin de betreffende hulpvraag voorkomt, toezenden aan de Professionele Beroepsbeoefenaar. AandelenKadaster zendt deze factuur aan het E-mailadres. Het bedrag van de factuur zal gelijk zijn aan de som van (i) het aantal gestelde hulpvragen (ii) vermenigvuldigd met het Verrichtingbedrag en (iii) de over dit bedrag verschuldigde omzetbelasting. Het saldo van de factuur zal AandelenKadaster via Ideal of automatische incasso incasseren. 
 10. Het is de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Vennootschap dan wel de Debiteur niet toegestaan zijn/haar betalingsverplichting jegens AandelenKadaster te verrekenen met een vordering van de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Vennootschap dan wel de Debiteur op AandelenKadaster.
 11. De betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de Vennootschap dan wel de Debiteur dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is AandelenKadaster gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen.
 12. Over de periode van verzuim is de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Vennootschap dan wel de Debiteur aan AandelenKadaster naast de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, onverminderd het recht van AandelenKadaster om de werkelijke gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.
 13. In geval van niet of niet-tijdige betaling door de Professionele Beroepsbeoefenaar dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op de Professionele Beroepsbeoefenaar rustende verplichting is AandelenKadaster gerechtigd de Professionele Beroepsbeoefenaar de toegang tot de Website en derhalve alle door de Professionele Beroepsbeoefenaar aangehouden BV / NV accounts te ontzeggen en is AandelenKadaster gerechtigd het Gebruiksrecht buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd het recht van AandelenKadaster om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van de Professionele Beroepsbeoefenaar te vorderen.
 14. In geval van niet of niet-tijdige betaling door de Vennootschap of de Debiteur dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap rustende verplichting is AandelenKadaster gerechtigd de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap de toegang tot de Website en tot de betrokken BV / NV accounts te ontzeggen en is AandelenKadaster gerechtigd het Gebruiksrecht buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd het recht van AandelenKadaster om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap te vorderen.
 15. Per BV/NV-account kan een additioneel e-mailadres worden opgegeven waarop de Vennootschap respectievelijk de Debiteur aangeeft de factuur te willen ontvangen. Als de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap dat heeft gedaan, zal AandelenKadaster de factuur naar het laatstbedoelde e-mailadres versturen.
 16. Indien de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de facturen voor de Vennootschap op naam te stellen van de Debiteur staat de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap er jegens AandelenKadaster voor in dat de Debiteur de betreffende facturen tijdig en volledig zal voldoen.

Artikel 14.

Tijdelijke promotionele Acties.

 1. Op een Actie zijn de Actievoorwaarden van toepassing.
 2. Bij afwijkingen tussen de algemene voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden prevaleert hetgeen in de Aanvullende Voorwaarden is bepaald.
 3. Door deelname aan de Actie verklaart de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker casu quo de Vennootschap akkoord te zijn met de Actievoorwaarden.
 4. AandelenKadaster behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen partijen, waaronder begrepen de Professionele Beroepsbeoefenaar, Gebruikers en Vennootschappen, uit te sluiten van deelname aan een Actie.
 5. AandelenKadaster behoudt zich het recht voor om de Actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van deze voorwaarden worden op de Website bekend gemaakt.
 6. AandelenKadaster behoudt zich het recht voor om een Actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de actieperiode en/of de actieprijzen en/of Actievoorwaarden te wijzigen of te verlengen.
 7. AandelenKadaster is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van een deelnemende partij als gevolg van de Actie waaronder, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van het niet kunnen deelnemen aan de Actie.
 8. Op de Aanvullende Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen uitsluiten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
 9. In alle gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien beslist AandelenKadaster.

Artikel 15.

Werknemers en Notarieel medewerkers.

 1. Daar waar in deze algemene voorwaarden sprake is van de Professionele Beroepsbeoefenaar, wordt daaronder mede begrepen, diens werknemers en partijen die in opdracht van hem werkzaamheden verrichten. De Professionele Beroepsbeoefenaar staat er jegens AandelenKadaster voor in dat diens werknemers en partijen die in opdracht van hem werkzaamheden verrichten zich zullen houden de inhoud van deze algemenen voorwaarden alsof zij deze zelf zouden hebben aanvaard.

Artikel 16.

Medebestuurders.

Indien de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap medebestuurders heeft aangewezen, zal elke e-mail die AandelenKadaster aan het E-mailadres zendt, tevens in kopie worden gezonden naar de e-mailadressen van de betreffende medebestuurders.

Artikel 17.

Toepasselijkheid. Wijziging.

 1. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en die van de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap, prevaleren deze algemene voorwaarden.
 2. Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tussen AandelenKadaster en de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar tot stand gekomen overeenkomst en van het Gebruiksrecht.

Artikel 18.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten.

 1. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken en/of informatie, ter zake van of met betrekking tot door AandelenKadaster aan de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap ter beschikking gestelde Registers, komen uitsluitend toe aan AandelenKadaster. Onder AandelenKadaster wordt voor de toepassing van dit artikel mede begrepen een derde van wie AandelenKadaster rechten als hier bedoeld in licentie heeft verkregen met betrekking tot de Registers.
 2. Niets in deze voorwaarden of in de overeenkomst die met de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap tot stand komt, strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap van auteursrechten en dergelijke. De Gebruiker respectievelijk de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden.
 3. De eigendom van de data die de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar invoert, of die AandelenKadaster op instructie van de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap invoert, blijft bij de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap. Onder de omstandigheden als genoemd in artikel 13 lid 9, kan AandelenKadaster de toegang tot die data aan de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap ontzeggen.

Artikel 19.

Persoonsgegevens. Algemene Verordening Gegevensbescherming. Verwerkersovereenkomst. Loggen van gegevens.

 1. Als de Professionele Beroepsbeoefenaar zich in de uitoefening van zijn ambt heeft verbonden voor het bestuur van de Vennootschap een register van aandeelhouders aan te maken en hij er daarbij voor heeft gekozen dat via de database van AandelenKadaster te doen, geldt het volgende: In de rechtsrelatie tussen de Professionele Beroepsbeoefenaar en het bestuur van de Vennootschap in de zin van de AVG is de Professionele Beroepsbeoefenaar verwerker van persoonsgegevens en het bestuur van de Vennootschap de verwerkingsverantwoordelijke. In die rechtsrelatie wordt de Professionele Beroepsbeoefenaar door AandelenKadaster geacht toestemming van het bestuur van de Vennootschap te hebben verkregen het bestuur te helpen zich te kwijten van zijn wettelijke verplichting als genoemd in lid 3. De Professionele Beroepsbeoefenaar zal die toestemming kunnen hebben verkregen door opname in zijn algemene voorwaarden of expliciet voor de opdracht.
 2. In de rechtsrelatie tussen de Professionele Beroepsbeoefenaar en AandelenKadaster in de zin van de AVG is AandelenKadaster verwerker van persoonsgegevens, waarop de AVG van toepassing is. De Professionele Beroepsbeoefenaar wordt geacht verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG te zijn.
 3. Op het bestuur van een vennootschap rust krachtens artikel 2: 194 Burgerlijk Wetboek de verplichting tot het aanhouden van een aandeelhoudersregister. Het bestuur van de Vennootschap heeft - met het activeren van een BV / NV account - AandelenKadaster aangezocht het aandeelhoudersregister in elektronische vorm aan te houden, op welke rechtsrelatie het bepaalde in deze algemene voorwaarden van toepassing is. In de uitoefening van die opdracht zal AandelenKadaster - naast de de Professionele Beroepsbeoefenaar - geacht kunnen worden persoonsgegevens van betrokkenen te verwerken. AandelenKadaster geldt daardoor als verwerker in de zin van de AVG jegens de Vennootschap. Het bestuur van de Vennootschap geldt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.
 4. AandelenKadaster zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken om de verwerkingsverantwoordelijke (de Professionele Beroepsbeoefenaar) in staat te stellen te voldoen aan zijn verplichting als bedoeld in lid 1 een aandeelhoudersregister op te leveren.
 5. AandelenKadaster zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken om de verwerkingsverantwoordelijke (het bestuur van de Vennootschap) in staat te stellen te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen als vastgelegd in artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek.
 6. AandelenKadaster zal de persoonsgegevens op geen enkele andere wijze gebruiken of delen dan ter uitvoering van de rechtsrelatie als vervat in de algemene voorwaarden en meer in het bijzonder in de onmiddellik hierbovenstaande twee leden.
 7. De verwerkingsverantwoordelijken (de Professionele Beroepsbeoefenaar en het bestuur van de Vennootschap) zijn elk verantwoordelijk voor de naleving van de beginselen van de verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 5 AVG.
 8. Omdat de verwerking van persoonsgegevens geschiedt ter uitvoering van de wettelijke verplichting als bedoeld in artikel 2: 194 Burgerlijk Wetboek, gelden vele bepalingen van de AVG niet, omdat de wet duidelijke kaders schept voor de verwerking.
 9. Het recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid als bedoeld in artikel 17 AVG) geldt niet omdat de verwerking geschiedt ter uitvoering van een wettelijke verplichting.
 10. De AVG:
  1. legt de verantwoordelijkheid voor passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerkingen in overeenstemming met de AVG worden uitgevoerd bij de verwerkingsverantwoordelijke (hier is dat: de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker en de Vennootschap);
  2. bepaalt dat de verwerkingsverantwoordelijke ervoor zorg draagt dat de verwerker (hier is dat: AandelenKadaster) de persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de AVG en de verplichtingen nakomt die op de verantwoordelijke rusten ingevolge artikel 24 en 25 AVG;
  3. bepaalt dat de uitvoering van verwerkingen door een verwerker wordt geregeld in een overeenkomst of krachtens een andere rechtshandeling waardoor een verbintenis ontstaat tussen de verwerker en de verwerkingsverantwoordelijke.
 11. Met het oog op het bewaren van het bewijs worden de onderdelen van de overeenkomst of de rechtshandeling die betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens, alsmede de beveiligingsmaatregelen als bedoeld in artikel 24 en 25 AVG schriftelijk of in een andere, gelijkwaardige vorm vastgelegd. Gezien de aard en omvang van de verwerkingen die AandelenKadaster ter uitvoering van de overeenkomst met de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker en de Vennootschap zal verrichten, ligt het niet in de rede dat een verwerkingsverantwoordelijke steeds afzonderlijk met AandelenKadaster zal gaan contracteren om aan het bepaalde in de AVG te kunnen voldoen. Om die reden heeft AandelenKadaster ervoor gekozen om hetgeen een redelijk handelende verwerkingsverantwoordelijke van een uiterst zorgvuldig handelende verwerker zou moeten eisen, in deze Algemene Voorwaarden uit te werken. Dit is geschied in dit artikel. De inhoud van de overeenkomst als bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG ligt besloten in deze Algemene Voorwaarden en komt tot stand op de wijze als is omschreven in artikel 2 lid 2 en 3 van deze Algemene Voorwaarden. De onderstaande zaken lenen zich omwille van veiligheid niet om in deze openbare Algemene Voorwaarden te worden uiteengezet. Daarom heeft AandelenKadaster ze opgenomen in een White Paper. Deze White Paper kan op afspraak worden ingezien op het kantoor van AandelenKadaster. In de White Paper wordt onder andere uiteengezet: hoe AandelenKadaster haar technische en organisatorische systeembeveiliging heeft ingericht; hoe de noodstroomvoorziening van het datacentrum is ingericht; waar in Nederland zich het datacentrum bevindt waar de data worden opgeslagen. Bewerking van (persoons-)gegevens vindt uitsluitend vanuit Nederland plaats.
 12. AandelenKadaster verplicht zich hierbij jegens de betreffende de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker en de Vennootschap om persoonsgegevens als bedoeld in de AVG te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. AandelenKadaster onderwerpt de beveiliging van haar database aan periodieke onderzoeken. Voor meer informatie over veiligheid wordt verwezen naar de eerder genoemde White Paper. 
 13. AandelenKadaster zal de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker en de Vennootschap tijdig en adequaat informeren over een inbreuk in verband met persoonsgegevens, indien en zodra AandelenKadaster kennis heeft genomen van een dergelijke inbreuk, met inachtneming van het bepaalde in artikel 33 AVG. AandelenKadaster heeft te allen tijde een draaiboek incidentmeldingen beschikbaar.
 14. AandelenKadaster verplicht zich hierbij jegens de betreffende Professionele Beroepsbeoefenaar, Gebruiker en de Vennootschap om (i) gegevens te bewerken in overeenstemming met de instructies van de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker en/of de Vennootschap; en (ii) persoonsgegevens als bedoeld in de AVG niet voor andere doeleinden te gebruiken dan om uitvoering te geven aan de instructies van de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker en/of de Vennootschap in verband met de opslag van documenten en het aanmaken van een register van aandeelhouders. Dit laatste onder (ii) geldt als verbod voor AandelenKadaster.
 15. In de database van AandelenKadaster kunnen de volgende gegevens worden opgeslagen: achternaam, voorletters, adres, huisnummer, toevoeging, postcode, woonplaats, IBAN, emailadres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer en faxnummer, en het bezit van aandelen in een vennootschap, (beperkte) rechten ten aanzien van aandelen, of er een obligo openstaat ten aanzien van de rechthebbende en of de rechthebbende kwalificeert als ultimate beneficial owner. Verder kunnen de documenten die in de database worden geüpload, informatie bevatten omtrent voorwaarden, condities en prijsvorming ten aanzien van een aandelentransactie.
 16. Het staat de Professionele Beroepsbeoefenaar, Gebruikers en Vennootschappen vrij audits naar de veiligheid van het systeem van AandelenKadaster te laten uitvoeren, waaronder black, grey and white penetration tests. Na ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst staat het (veiligheids-)adviseurs van de Professionele Beroepsbeoefenaar, Gebruikers en Vennootschappen vrij om nadere informatie over veiligheid van de veiligheidsadviseurs van AandelenKadaster te verzoeken.
 17. Het staat de Professionele Beroepsbeoefenaar, Gebruikers en Vennootschappen vrij deze Voorwaarden en de daarin vervatte verwerkersovereenkomst te onderwerpen aan audits om de compliance met de AVG te verifiëren.
 18. Subbewerkers en subsubbewerkers die door AandelenKadaster al dan niet via overeenkomsten van opdracht, service level overeenkomsten of anderszins worden gecontracteerd, hebben zich door middel van schriftelijke verklaringen of in subverwerkersovereenkomsten of subsubverwerkersovereenkomsten gebonden aan het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. AandelenKadaster bepaalt zelf welke diensten zij in de uitvoering van de overeenkomsten nodig heeft en bij welke dienstverlener zij die onderbrengt, maar neemt daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht.
 19. Gezien de aard en omvang van de verwerkingen die AandelenKadaster ter uitvoering van de overeenkomst met de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker en de Vennootschap zal verrichten, leent de inhoud zich niet voor heronderhandeling op individueel niveau. Het staat een Professionele Beroepsbeoefenaar/Gebruiker/Vennootschap op elk gewenst moment vrij de account met onmiddellijke ingang te beëindigen en van de data een kopie in eigen ICT-omgeving op ts slaan, in welk geval artikel 23, lid 5 van de Algemene Voorwaarden van toepassing is en de gegevens van de Professionele Beroepsbeoefenaar/de Gebruiker/Vennootschap worden verwijderd. Door deze vrijheid van beëindiging is er geen aanleiding een noodplan wegens vroegtijdige beëindiging gereed te hebben. Het is de Professionele Beroepsbeoefenaar, Gebruiker en de Vennootschap met klem aan te raden steeds er voor te zorgen dat zij een kopie van de data en een PDF van de meest recente HTML versie van het register van aandeelhouders in hun eigen ICT omgeving beschikbaar hebben.
 20. AandelenKadaster kent de volgende beheerniveaus (voor haar interne organisatie): i) Superadmin, dat is de ontwikkelaar van het systeem, die heeft toegang tot alle gegevens en data en de broncode; ii) de Admin van AandelenKadaster, dat zijn de wettelijke bestuurders van AandelenKadaster en die hebben toegang tot alle gegevens, maar niet tot de broncode; iii) Medewerkers van AandelenKadaster, die hebben toegang tot alle cliëntgegevens, maar niet tot de beheeromgeving. Verder zijn er op dit moment drie cliëntrollen ingeregeld (externe rollen): a) de Professionele Beroepsbeoefenaar, dat is de Gebruiker die een account opent en beheert, b) bestuurder, die een account kan activeren, beheren en beëindigen, en c) de inzagegerechtigde: die kan alleen maar een betreffende account inzien, PDF’s maken en printen. Voor wat betreft de geheimhoudingsplicht van de personen als genoemd in i), ii) en iii) wordt verwezen naar artikel 21, lid 3 van de Algemene Voorwaarden. AandelenKadaster laat bij het verstrekken van een opdracht of bij het aannemen van personeel een antecedenten- en integriteitsonderzoek uitvoeren.
 21. AandelenKadaster is niet gehouden aan de individuele Professionele Beroepsbeoefenaar, Gebruikers of Vennootschappen rapportages en verslagen te overleggen.
 22. Op grond van de richtlijnen van de Autoriteit persoonsgegevens is de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker en de Vennootschap gehouden periodiek vast te stellen dat de beveiligingsmaatregelen waarvan AandelenKadaster zich bedient, nog steeds aantoonbaar overeenstemmen met de betrouwbaarheidseisen en dient de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker en de Vennootschap het initiatief te nemen als dat niet meer het geval is. Gezien de aard en omvang van de verwerkingen die AandelenKadaster ter uitvoering van de overeenkomst met de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker en de Vennootschap zal verrichten en het feit dat AandelenKadaster voor vele de Professionele Beroepsbeoefenaren, Gebruikers en Vennootschappen haar diensten aanbiedt, ligt het op de weg van AandelenKadaster te waarborgen dat de beveiligingsmaatregelen waarvan AandelenKadaster zich bedient, nog steeds aantoonbaar overeenstemmen met de betrouwbaarheidseisen.
 23. AandelenKadaster registreert alle acties van de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar op de Website in een digitaal logboek en koppelt die acties aan het E-mailadres van de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap.
 24. Als het bestuur van de Vennootschap de BV / NV dat impliciet of expliciet aangeeft, is AandelenKadaster gehouden de gegevens van de BV / NV account te wissen. 

Artikel 20.

Aansprakelijkheid van AandelenKadaster. Aansprakelijkheid op grond van de AVG.

 1. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de Registers en de opslag van data de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden daarin, of voor het uitblijven van datadiefstal of hacking niet worden ingestaan. AandelenKadaster zal voor eventuele fouten of onvolledigheden, voor het gebruik door de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap van de Registers of voor datadiefstal of hacking op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. AandelenKadaster aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt, behoudens gevallen van Overmacht.
 2. De aanwezigheid van een fout of gebrek geeft de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap niet het recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen voor het aanhouden van een of meer Registers op de Website.
 3. De totale aansprakelijkheid van AandelenKadaster wegens toerekenbare tekortkoming in haar verplichtingen, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die verplichtingen bedongen jaarprijs (exclusief wettelijke omzetbelasting).
 4. Aansprakelijkheid van AandelenKadaster voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van goederen, data bases, computerprogramma’s en bestanden alsmede voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade doordat vertrouwelijke informatie naar buiten komt en enige andere schade dan die hiervoor bedoeld, is uitgesloten.
 5. De Gebruiker respectievelijk de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een met AandelenKadaster gesloten overeenkomst slechts inroepen, nadat de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar AandelenKadaster Schriftelijk in gebreke heeft gesteld en AandelenKadaster ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten.
 6. AandelenKadaster is slechts jegens betrokkenen als bedoeld in de AVG aansprakelijk voor de schade die door verwerking is veroorzaakt wanneer bij de verwerking niet is voldaan aan de specifiek tot verwerkers gerichte verplichtingen van de AVG of buiten dan wel in strijd met de rechtmatige instructies van de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap (verwerkingsverantwoordelijke) is gehandeld.
 7. AandelenKadaster zal van aansprakelijkheid op grond van lid 6 zijn ontslagen indien zij bewijst dat zij op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakende feit.
 8. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

Artikel 21.

Verplichtingen AandelenKadaster. Geheimhouding.

 1. AandelenKadaster zal zich ervoor inspannen dat de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar vierentwintig uur per dag en zeven dagen in de week (met uitzondering van onderhoudsmomenten) toegang heeft tot de Website. AandelenKadaster zal het noodzakelijke onderhoud zoveel mogelijk buiten normale werktijden (doen) verrichten.
 2. AandelenKadaster verbindt zich en staat er jegens de Gebruiker, de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar voor in de in het Register opgenomen gegevens en (de inhoud van) de in de digitale kluis opgenomen Documenten, waaronder begrepen persoonsgegevens, volstrekt geheim te houden, nimmer aan derden te verstrekken en nimmer te gebruiken voor welk ander doeleinde dan ook.
 3. AandelenKadaster verplicht haar werknemers en opdrachtnemers de in lid 2 opgenomen geheimhoudingsbepaling na te leven en staat er jegens de Gebruiker, de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar voor in dat de werknemers en opdrachtnemers door een arbeidsovereenkomst en/of geheimhoudingsovereenkomst verplicht zullen zijn tot geheimhouding van de in dit artikel bedoelde informatie en verplicht zullen zijn ook na beëindiging van de opdracht en/of arbeidsovereenkomst de geheimhouding te betrachten.

Artikel 22.

Diversen.

 1. AandelenKadaster kan eenzijdig besluiten de ter beschikkingstelling van de Registers te beëindigen en de Website te sluiten. AandelenKadaster heeft jegens de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar geen enkele aansprakelijkheid, hoe ook genaamd, wegens het sluiten van de Website. Als AandelenKadaster besluit de ter beschikkingstelling van de Registers te beëindigen en de Website te sluiten, zal AandelenKadaster de gegevens die AandelenKadaster en/of de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar heeft ingevoerd en/of geüpload aan de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap overdragen, ofwel in elektronische vorm, ofwel in hard copy ofwel anderszins naar keuze van AandelenKadaster.
 2. De geheimhouding als opgenomen in artikel 21, lid 2 geldt alleen dan niet voor zover AandelenKadaster wordt gedwongen mee te werken aan een onderzoek van overheidsinstanties, (fiscale) opsporingsdiensten, Centrale Banken en andere van overheidswege ingestelde toezichthouders. Gegevens die de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar in het kader van aanmelding of anderszins aan de Website opgeeft, kunnen worden opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de toepasselijke wetgeving. Als AandelenKadaster conform de wet dient mee te werken aan een onderzoek als bedoeld in de eerste zin van dit artikellid naar een Vennootschap en/of Gebruiker respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar, zal AandelenKadaster daaraan haar medewerking verlenen.
 3. De Gebruiker respectievelijk de Vennootschap geeft AandelenKadaster hierbij toestemming de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar per e-mail op de hoogte te brengen van wijzigingen in de Registers en andere relevante zaken.
 4. AandelenKadaster is bevoegd een BV / NV account tijdelijk te blokkeren, indien en zolang een factuur na het verstrijken van de uiterste betaaldatum niet of niet volledig is betaald.
 5. AandelenKadaster is bevoegd een account van Professionele Beroepsbeoefenaar tijdelijk te blokkeren, indien en zolang een factuur na het verstrijken van de uiterste betaaldatum niet of niet volledig is betaald. Met het blokkeren van account van de Professionele Beroepsbeoefenaar zijn ook alle BV / NV accounts die daaraan verbonden zijn geblokkeerd.

Artikel 23.

Duur en beëindiging van het Gebruiksrecht.

 1. Het Gebruiksrecht wordt verleend voor onbepaalde tijd. Het Gebruiksrecht kan uitsluitend worden beëindigd of ontbonden in de in dit artikel genoemde gevallen.
 2. AandelenKadaster heeft het recht het Gebruiksrecht met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een Schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen indien de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen als bedoeld in de leden 13 en 14 van artikel 13 dan wel anderszins inbreuk maakt op de rechten van AandelenKadaster.
 3. AandelenKadaster is wegens beëindiging van het Gebruiksrecht jegens de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap niet tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van AandelenKadaster op volledige schadevergoeding wegens schending door de Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap van zijn verplichtingen of rechten als hiervoor bedoeld en onverminderd AandelenKadaster overigens ter zake toekomende rechten.
 4. Indien een door een Professionele Beroepsbeoefenaar aangemaakte BV / NV account 12 maanden na het aanmaken van die BV / NV account nog steeds niet is geactiveerd, is AandelenKadaster bevoegd die BV / NV account te verwijderen.
 5. De Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap kan te allen tijde met onmiddellijke ingang het gebruiksrecht opzeggen. Dit zal in geen geval recht geven op restitutie van reeds geïncasseerde of nog te incasseren vergoeding aan AandelenKadaster. De Professionele Beroepsbeoefenaar, de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap zal voordat tot beëindiging wordt overgegaan een kopie van de data die in de digitale kluis zijn opgeslagen en een PDF van het register van aandeelhouders in een eigen ICT omgeving dienen op te slaan. Met de actieve beëindiging van het Gebruiksrecht worden de gegevens uit het systeem van AandelenKadaster verwijderd.

Artikel 24.

Toepasselijk recht en geschillen.

 1. Op elke door AandelenKadaster met de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met een door AandelenKadaster met de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

 

Hoofdstuk II. Privacy- en cookieverklaring AandelenKadaster.nl

Ga naar hoofdstuk I Algemene voorwaarden

Wij respecteren de privacy van bezoekers en Gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die hieraan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gesteld.

 

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

–       het verlenen van toegang tot onze website: www.aandelenkadaster.nl;

–       het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website en facturatie;

–       het versturen van systeem e-mails bij storingen of calamiteiten;

–       het opnemen van contact met u, indien hierom wordt verzocht of als daar redenen toe zijn;

–       het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;

–       het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;

–       het doen van onderzoek en analyse naar trends en ontwikkelingen

–       u op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen, opportunities, aanbiedingen, nieuwe producten en diensten, indien u daarvoor uitdrukkelijk heeft gekozen.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of als wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

 

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:

–       e-mailadres van de contactperso(o)n(en);

–       telefoonnummer van de contactperso(o)n(en);

–       IP-adressen.

De persoonsgegevens die worden ingevoerd in de aandeelhoudersregisters die door AandelenKadaster worden onderhouden, gebruiken wij voor geen enkel ander doel dan om de verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan zijn wettelijke verplichting tot het aanhouden van het aandeelhoudersregister te kunnen voldoen.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij wij dit op grond van de wet moeten doen.

 

BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

 

VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of als wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn.

 

BEVEILIGING

Wij verwijzen naar artikel 19 van de Algemene Voorwaarden.

 

COOKIES

Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd) gebruikt, waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen en gebruikt om:

–       functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);

–       het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies).

De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers.

 

TECHNISCHE OF FUNCTIONELE COOKIES

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven en dat u ingelogd kunt blijven. De technische en functionele cookies die wij gebruiken zijn:

–       cookies voor het opslaan van gebruikersgegevens en het verbergen van informatie na een eerste bezoek aan de website.

 

ANALYTISCHE COOKIES

Verder maken wij gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen, wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de Privacy Policy van Google en in de Privacy Policy van Google Analytics.

 

Daarnaast maken wij gebruik van cookies van MailChimp, zodat MailChimp ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen, wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar MailChimp en door MailChimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. MailChimp kan echter informatie aan derden verschaffen indien MailChimp hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens MailChimp verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door MailChimp kunt u vinden in de Privacy Policy van Mailchimp en in de Cookie Statement van MailChimp.

 

IN- EN UITSCHAKELEN COOKIES

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

 

VERWIJDEREN VAN COOKIES

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacy en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

IN- EN UITSCHAKELEN COOKIES

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

VERWIJDEREN VAN COOKIES

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar info@aandelenkadaster.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 026 3791912.

AANPASSINGEN PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

DATALEKKEN

Wij hebben onze procedure voor het melden van datalekken aangepast op de nieuwe regelgeving. Denkt u of weet u dat er bij ons sprake is van een datalek? Meld dit dan zo spoedig mogelijk bij ons kantoor.

 

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

CONTACTGEGEVENS

Mocht u verder na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Stock-Dock B.V., handelend onder de handelsnaam: AandelenKadaster.nl

Dirk de Lange

Cronjéweg 15

+31 (0)26 379 13 12 

info@aandelenkadaster.nl

aandelenkadaster.nl

Oosterbeek, 20 januari 2022.