Hoofdstuk II. Privacy- en cookieverklaring AandelenKadaster.nl

Ga naar hoofdstuk I Algemene voorwaarden

Wij respecteren de privacy van bezoekers en Gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die hieraan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gesteld.

 

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

–       het verlenen van toegang tot onze website: www.aandelenkadaster.nl;

–       het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website en facturatie;

–       het versturen van systeem e-mails bij storingen of calamiteiten;

–       het opnemen van contact met u, indien hierom wordt verzocht of als daar redenen toe zijn;

–       het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;

–       het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;

–       het doen van onderzoek en analyse naar trends en ontwikkelingen

–       u op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen, opportunities, aanbiedingen, nieuwe producten en diensten, indien u daarvoor uitdrukkelijk heeft gekozen.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of als wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

 

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:

–       e-mailadres van de contactperso(o)n(en);

–       telefoonnummer van de contactperso(o)n(en);

–       IP-adressen.

De persoonsgegevens die worden ingevoerd in de aandeelhoudersregisters die door AandelenKadaster worden onderhouden, gebruiken wij voor geen enkel ander doel dan om de verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan zijn wettelijke verplichting tot het aanhouden van het aandeelhoudersregister te kunnen voldoen.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij wij dit op grond van de wet moeten doen.

 

BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

 

VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of als wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn.

 

BEVEILIGING

Wij verwijzen naar artikel 19 van de Algemene Voorwaarden.

 

COOKIES

Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd) gebruikt, waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen en gebruikt om:

–       functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);

–       het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies).

De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers.

 

TECHNISCHE OF FUNCTIONELE COOKIES

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven en dat u ingelogd kunt blijven. De technische en functionele cookies die wij gebruiken zijn:

–       cookies voor het opslaan van gebruikersgegevens en het verbergen van informatie na een eerste bezoek aan de website.

 

ANALYTISCHE COOKIES

Verder maken wij gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen, wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de Privacy Policy van Google en in de Privacy Policy van Google Analytics.

 

Daarnaast maken wij gebruik van cookies van MailChimp, zodat MailChimp ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen, wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar MailChimp en door MailChimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. MailChimp kan echter informatie aan derden verschaffen indien MailChimp hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens MailChimp verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door MailChimp kunt u vinden in de Privacy Policy van Mailchimp en in de Cookie Statement van MailChimp.

 

IN- EN UITSCHAKELEN COOKIES

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

 

VERWIJDEREN VAN COOKIES

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacy en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

IN- EN UITSCHAKELEN COOKIES

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

VERWIJDEREN VAN COOKIES

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar info@aandelenkadaster.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 026 3791912.

AANPASSINGEN PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

DATALEKKEN

Wij hebben onze procedure voor het melden van datalekken aangepast op de nieuwe regelgeving. Denkt u of weet u dat er bij ons sprake is van een datalek? Meld dit dan zo spoedig mogelijk bij ons kantoor.

 

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

CONTACTGEGEVENS

Mocht u verder na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Stock-Dock B.V., handelend onder de handelsnaam: AandelenKadaster.nl

Dirk de Lange

Cronjéweg 15

+31 (0)26 379 13 12 

info@aandelenkadaster.nl

aandelenkadaster.nl

Oosterbeek, 9 december 2021.